Ver todos los personajes
Bayushi Chumoku

Bayushi Chumoku

Bushi Bayushi

Bayushi Hitomi

Bayushi Hitomi

Cortesano Bayushi

Bayushi Kyo

Bayushi Kyo

Bushi Bayushi

Bayushi Nakato

Bayushi Nakato

Bushi Bayushi

Daidoji Haku

Daidoji Haku

Bushi Daidoji

Doji Midori

Doji Midori

Hida Akira

Hida Akira

Hida Kotatsu

Hida Kotatsu

Hida Yasutora

Hida Yasutora

Duelista

Isawa Kyosoku

Isawa Kyosoku

Shugenja Isawa(Mediadora-sanadora)

Iuchi Temujin

Iuchi Temujin

Shugenja Isawa

Kakita Jin

Kakita Jin

Bushi Kakita

Kitsu Kota

Kitsu Kota

Bibliotecario

Kitsuki Aiko

Kitsuki Aiko

Matsu Mitsa

Matsu Mitsa

Leon / Matsu

Mirumoto Kasumi

Mirumoto Kasumi

Mirumoto Shiro

Mirumoto Shiro

Bushi Mirumoto

Otaku Ariasu

Otaku Ariasu

SHIOTOME - Doncella de Batalla Otaku-

Shiba Itö

Shiba Itö

bushi shiba

Shinjo Kai

Shinjo Kai

Bushi Shinjo

Shoshuro Okita

Shoshuro Okita

Shosuro Sichi

Shosuro Sichi

Magistrado Soshi