Ver todos los personajes
Doji Ryojiro

Doji Ryojiro

Cortesano Doji

Hiruma Mausuko

Hiruma Mausuko

Shugenja Kuni

Ide Shido Miko

Ide Shido Miko

Emisario

Ide Zhuo

Ide Zhuo

Bushi Moto

Kakita Takeshita

Kakita Takeshita

Bushi Kakita

Togashi Yûki

Togashi Yûki

Ise Zumi, Monje Tatuado de la Orden de Togashi

Yasuki Ashikako

Yasuki Ashikako

Cortesana Yasuki