Ver todos los personajes
Doji Ako

Doji Ako

Bushi Kakita

Ginawa

Ginawa

Aprendiz Kaiu

Hida Kiyoshi

Hida Kiyoshi

Bushi Hida

Hida Kyo

Hida Kyo

Bushi Hida

Hida Otohime

Hida Otohime

Bushi hida

Hida Ryoga

Hida Ryoga

Bushi Hida

Hiruma Aoki

Hiruma Aoki

Bushi Hiruma

Hiruma Katagi

Hiruma Katagi

Hiruma Kihei

Hiruma Kihei

Bushi Cangrejo

Hiruma Niou

Hiruma Niou

Bushi Hiruma

Kuni Hirotaro

Kuni Hirotaro

Shugenja Kuni

Nanako

Nanako

Shugenja de la tierra

Otaku Hotorogu

Otaku Hotorogu

Yoriki

Ragu

Ragu

Ronin

Saito

Saito

Musha Shugyo / Ronin

Yasuki Sakura

Yasuki Sakura

Cortesana