Ver todos los personajes
Acharl

Acharl

Clase media

Cola crispada

Cola crispada

Monje

Fausto

Fausto

Adivino

Krieg Forjaescudo (Muerto)

Krieg Forjaescudo (Muerto)

Protector

Kythos

Kythos

Lestar (Muerto)

Lestar (Muerto)

Mago

Maeval (Muerto)

Maeval (Muerto)

Pícaro

Nerbar

Nerbar

Specullo

Specullo

Con mucha clase

Tánathil (Abandona grupo)

Tánathil (Abandona grupo)

Encantador

Vangh'ish (Abandona grupo)

Vangh'ish (Abandona grupo)

Elementalista

Vel'Zatrax (Muerto)

Vel'Zatrax (Muerto)

Invocador

Xsii'tsz

Xsii'tsz

Cazarrecompensas