Ver todos los personajes
 Iferka Hielina

Iferka Hielina

Li Wang

Li Wang

Guerrero Lurio

Yoshida Akane

Yoshida Akane "Mascara"

Elegida de Erebo